Поновлення на роботі держслужбовців / Восстановление на работе госслужащего

відзив на позовну заяву

Читайте також: правова допомога у справах про корупційні правопорушення, як подати до Верховного суду в адміністративній справі, як подати апеляцію в адміністративній справі 

 

 

 

 Держслужбовці виділяються на фоні їнших працівників, так як їх професійна діяльність пов’язана з великою кількістю обмежень та обов’язків. Це стосується і звільнення. Дана процедура проводиться не тільки на підставі трудового законодавства, а законів про публічну службу. Однак, як і будь-які інші працівники публічні службовці мають право оскаржити рішення про припинення публічної служби в судовому порядку.

Якщо за результатами розгляду справи звільнення буде визнане неправомірним або проведеним з порушенням встановленої процедури, то громадянин поновлюється на посаді. Крім того, на роботодавця може бути покладено обов’язок компенсувати невиплачену заробітну плату за весь період вимушеного прогулу.

Щоб зрозуміти, чи є в конкретному випадку підстави для поновлення на роботі, необхідно розуміти специфіку проведення процедури звільнення держслужбовців.

Підстави для припинення публічної служби

Причинами виникнення спорів даної категорії переважно є недотримання відповідачем порядку припинення перебування позивача на публічній службі, порядку проведення службових розслідувань, порушення норм трудового законодавства при скороченні штату чи реорганізації державного органу.

Потрібно розуміти, що при розв’язаннні спорів, що виникають з відносин публічної служби, пріорітетними є норми спеціальних законів, а норми трудового законодавства підлягають застосуванню лише у випадках, якщо нормами спеціальних законів не врегульовано спірні відносини та коли про можливість такого застосування прямо зазначено у спеціальному законі.

Тому, якщо у спеціальному законі (наприклад, Закон України, «Про Кабінет Міністрів України») не передбачено або прямо заборонено застосування норм трудового законодавства, то особа може бути звільнена виключно з підстав передбачених цими законами. В той же час, ряд спеціальних законів (Закони України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та ін.) передбачають можливість поширення на службові відносини трудового законодавства.

Звільнення публічного службовця внаслідок ліквідації чи реорганізації публічного органу

Питання припинення публічної служби внаслідок ліквідації публічного органу нормами спеціальних законів не врегульовані. Тому, з дотриманням вищенаведеного правила, при розгляді справ вказаної категорії застосуванню підлягають норми Кодексу законів про працю України

За змістом пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (частина друга статті 40 КЗпП)

При ліквідації підприємства (установи, організації) правила пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України можуть застосовуватись і в тих випадках, коли після припинення його діяльності одночасно утворюється нове підприємство. (правова позиція висловлена Верховним Судом України і у його постанові від 04 листопада 2014 року (справа № 21-426а14).

Звільнення публічного службовця у зв’язку зі скороченням штатної чисельності юридичної особи публічного права

Розірвання трудового договору за зазначеною підста­вою відбувається в разі реорганізації під­приємства (злиття, приєднання, поділ, виді­лення, перетворення), зміни його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом рішення про скорочення чи­сельності або штату у зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професією.

Про скорочення чисельності або штату державних службовців, при відсутності обставин для зміни істотних умов державної служби, державний службовець має бути попереджений про наступне вивільнення. При цьому такому державному службовцю за наявності вакантних посад у державному органі має бути запропонована інша рівноцінна посада державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції — інша робота (посада державної служби) у цьому державному органі.

Системний аналіз вказаних норм законодавства дозволяє дійти висновку про те, що при реорганізації державного органу, звільнення державного службовця може вважатись правомірним лише за одночасної наявності таких умов:

– реорганізація державного органу в якій працює особа та/або скорочення штату працівників;

– відсутність можливості працевлаштування державного службовця на рівнозначну посаду;

– відмова державного службовця від переведення на іншу (нижчу) посаду відповідно його кваліфікації.

 Суди у таких справах зобов’язані з’ясувати,  чи справді були зміни в організації  праці, зокрема ліквідація, реорганізація або перепрофілювання устано­ви, скорочення чисельності або штату працівників, чи дотримано власником або уповноваженим ним органом норм зако­нодавства, що регулюють вивільнення пра­цівника, які є докази щодо змін в організації  праці  і  про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що власник чи уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника з йо­го згоди на іншу роботу в той самій установі, чи не ко­ристувався вивільнюваний працівник пере­важним правом на залишення на роботі та чи попереджався він за два місяці про наступне вивільнення.

Звільнення буде законним, якщо власник або уповноважений ним орган: справді здійснив скорочення чисельності або штату; надав працівнику гарантії, передбачені чинним законодавством.

Правовідносини, що виникають при звільненні публічного службовця в зв’язку зі скороченням штатів юридичної особи, за наявності спеціального законодавства, регулюються останнім.

Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 

У Законі України «Про запобігання корупції» норма щодо обов’язкового звільнення  державного службовця за вчинення корупційного правопорушення відсутня. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

Дисциплінарна відповідальність

Звільнення публічного службовця у випадку виявленої невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню служби, необхідно відрізняти від звільнення зі служби у порядку дисциплінарного стягнення, яке накладається за порушення службової дисципліни.

Єдиного порядку дисциплінарного провадження щодо осіб публічної служби не існує. Для окремої категорії службовців законодавство передбачає окремий порядок дисциплінарного провадження.

Аналізуючи законодавство стосовно порядку притягнення посадовців до відповідальності за дисциплінарні проступки, можна дійти висновку, що дисциплінарне провадження, як правило, передбачає порушення дисциплінарної справи, розслідування обставин проступку, розгляд справи компетентним органом (посадовою особою), прийняття рішення за наслідками розгляду. Тому судам належить з’ясувати, чи дотримано такого порядку при ухваленні оскаржуваного стягнення.

Процедура поновлення на роботі держслужбовців

Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Для визнання звільнення незаконним зацікавлена особа повинна оформити позовну заяву і направити її до суду. При оформленні даного документу варто послідовно викласти свою точку зору, вказати порушення, які були допущені роботодавцем при розірванні трудових відносин. В тексті заяви варто посилатись на норми діючого законодавства. Позовні вимоги повинні бути оформлені чітко та зрозуміло. Якщо наявні фінансові претензії то необхідно додати розрахунок вказаної суми. При написанні позовної заяви потрібно уникати виразів, які можуть мати неоднозначне трактування.

Перед подачою позову необхідно зібрати і додати достатню доказову базу, яка підтверджує викладені у заяві обставини і обгрунтованість вимог.

Якщо суд задовільнить вимоги громадянина, звільнення буде вважатись неправомірним і державний службовець поновляється на роботі. Поновлення на роботі здійснюється негайно, незалежно від того, буде рішення суду оскаржене чи ні.

Потрібна консультація адвоката? Телефонуйте 096-203-18-51. Інформація про вартість послуг

Переглядів: 632

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>