Інвестиції: коротко про головне

інвестиції

Інвестиції в значній мірі допомагають вивести бізнес на новий рівень.

Тому, бажаючий інвестувати або отримати інвестиції прагне зібрати найбільше інформації про те, що собою являють інвестиції і яке правове регулювання інвестиційної діяльності. 

Дана тема дуже обширна, а тому спробую в короткій та доступній формі розкрити значення такої економічної категорії як інвестиції та їх види, що дозволить інвесторам-початківцям мати більш чітке поняття, про те, що значить інвестувати, і як це відбувається на практиці.

Отже, на сьогодні під інвестиціями можна розуміти вкладення капіталу в об’єкти виробничої та іншої діяльності з метою отримання прибутку.

Інвестиціями можуть бути:

 1. матеріальні активи – будь-які активи, які мають статус основних фондів, споруд, земельних ресурсів, і все те, що відноситься до виробничих засобів;
 2. фінансові активи –  це гроші, та будь-які їх еквіваленти. Це перш за все,  готівкові та безготівкові кошти, цінні папери, боргові розписки, іпотечні закладні тощо.
 3. нематеріальні активи або інтелектуальна власність – права на продукти творчості, винаходи, товарні знаки тощо.

По тривалості інвестиції можуть бути: короткострокові, середньострокові, довгострокові.

За способом участі інвестора в управлінні:

 • прямі інвестиції- через безпосереднє вкладення капіталу в об’єкт (наприклад, купівля підприємства);
 • непрямі інвестиції – наприклад, через контроль, отриманий шляхом купівлі акцій компанії.

По джерелу походження інвестицій:

 • іноземні інвестиції;
 • внутрішні або вітчизняні інвестиції;
 • змішані – наприклад, при реалізації проектів у вільних економічних зонах або територіях з особливими пільговими фіскальними режимами.

По правовому статусу власності та джерелу управління:

 • державні – багато держав інвестують буджетні кошти для створення умов розвитку підприємницької ініціативи або розвитку інвестиційної інфраструктури;
 • приватні – повністю належать особам або приватним субєктам, створеним на комерційній основі;
 • суспільні – такий вид інвестицій часто зустрічається в соціальних, благодійних або екологічних проектах. Фінансування таких інвестицій відбувається через внески і пожертви.

Кожен вид інвестицій має своє правове регулювання. У цій статті я б хотіла продовжити розповідати саме про іноземні інвестиції, адже, коли мова заходить про інвестиції, більшість цікавлять  саме  надходження із-за кордону.

Відповідно до  ЗУ «Про режим іноземного інвестування» іноземними інвестиціями визнаються цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Стаття 14 Податкового кодексу України зазначає, що  інвестиції – це господарські операції, що передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Формами іноземних інвестицій можуть бути:

 1. іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України;
 2. валюта України відповідно до законодавства держави;
 3. будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові прав;
 4.  акції, облігації, інші цінні папери, а також корпоративні права (право власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражені у конвертованій валюті;
 5. грошові вимоги та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 6. будь-які права інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на її території авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу- хау тощо;
 7. права на провадження господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 8. інші цінності відповідно до законодавства України.

Іноземними інвесторами можуть бути:

 1. юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;
 2. фізичні особи − іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;
 3. іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
 4. інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визначаються такими відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестиції можуть вкладатися у будь-які об’єкти інвестування в які не заборонено законами України у наступній формі:

 1. часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
 2. створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;
 3. придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів;
 4. придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;
 5. придбання інших майнових прав;
 6. господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;
 7. в інших формах, які не заборонені законами України, у тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України.

При внесенні іноземної інвестиції обов’язкова наявність мети отримання прибутку або досягнення певного соціального ефекту. Без таких цілей вкладення не розглядатимуться як іноземна інвестиція та не наділятимуться певними пільгами.

Найпоширенішими формами внесення іноземних інвестицій є участь у статутному капіталі суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, або внесення інвестицій на підставі договорів інвестування.

При першому варіанті інвестування необхідно пам’ятати, що підприємством з іноземними інвестиціями будуть вважатись  підприємства (організації) будь- якої організаційно-правової форми, створені відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10%, або перетворення вже існуючого підприємства на підприємство з іноземними інвестиціями шляхом внесення змін про учасників підприємства.

Також іноземні інвестори можуть проводити спільну діяльность на території України за участю іноземних інвестицій на основі наступних  правочинів: про виробничу кооперацію, спільне виробництво, концесійні договори, сумісну діяльність та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов’язаної із створенням юридичної особи.

Зазначені договори про інвестиційну діяльність, укладені суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора, підлягають державній реєстрації органами Міністерства економічного розвитку та уповноваженими ним органами.

В Україні до іноземних інвесторів застосовується національний режим їх регулювання, низка гарантій, податкові пільги в цілому та щодо інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки.

Пріоритетними галузями економіки є:

1. Агропромисловий комплекс за напрямами: виробництво, зберігання харчових продуктів, у тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення;

2. Житлово-комунальний комплекс за напрямами: створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії); будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

3. Машинобудівний комплекс за напрямами: виробництво нових та імпортозамі- щуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів.

4. Транспортна інфраструктура за напрямами: будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури.

5. Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами: будівництво курортно- рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури.

6. Переробна промисловість за напрямом імпортозаміщуюче металургійне ви- робництво.

Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їхніх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України, або спеціальним інвестиційним договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями”.

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України. Не підлягає відшкодуванню упущена вигода інвестора із значними інвестиціями за спеціальним інвестиційним договором у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особі Кабінету Міністрів України та/або органом місцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спеціального інвестиційного договору, зобов’язань за таким договором.

Якщо інвестицією є грошові кошти, то їх перераховують на поточний рахунок у банку України одержувача. А якщо інвестицією є певне майно, яке перебуває за кордоном, то для внесення цієї інвестиції необхідно правильно, у відповідному митному режимі, завести її в Україну.

Для ввезення в державу іноземних інвестицій є певні особливості митного оформлення.

Іноземні інвестиції під час ввезення в Україну звільняються від сплати в’їзного мита.

Товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. У разі відчуження таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах.

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку.

Для митного оформлення іноземної інвестиції та можливості користування пільгами щодо звільнення від сплати в’їзного мита необхідно підготувати пакет документів (статутні документи, інвойси, договори поставки, товарно-транспортні накладні, митні декларації тощо).

На даний момент іноземні інвестиції більше не потрібно  реєструвати. Тепер тільки вимагається, щоб підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подавали статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій відповідно до законодавства.

 

Потрібна консультація адвоката? Не затягуйте з вирішенням проблем –  записуйтесь на консультацію за тел. 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

Читайте більше порад адвоката по бізнесу тут

 

Переглядів: 5634

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>